Veldgewas Moenik: Paul Weelen

Voor meer informatie over Paul Weelen klik hier

Jraas, vang aa tse sjprietse,
Blomme, komt eroes,
Komt de jreun beum doch ins kieke,
dit is d’r aavank, nit d’r sjloes.
Zieg de blui óp de teksjer,
de toelpe klure sjun,
de vuejel zunt an ‘t fleute,
ze veule de wermde van de zon.
‘t Vrugjoar kunt jraad óp tsiet,
lieët lit en kloar loeëte,
dat is wat vier zoeëte.
Vier blove binne, wail vier moeëte,
mar inne jek deë doa nog bliet,
‘t Vrugjoar kunt jraad óp tsiet!

April 2021

Doa kunt jeweun jidderinne daag ee sjupje bij
’t Weëd diech nit jevroagd wievöal dat-s te verdrage kans
Doa kunt jeweun jiddere daag ee sjupje bij.
Óch al zeës te roetsj miech d’r poekel aaf,
’t Kruuft ummer wieër eróp.
En weëd sjwoarder, jewiechtiejer
En uvverdimensionaal.
Óch al klopt ’t hats diech in d’r haos.
Jaechs te wie inne koelpiet noa drissieg joar
Dunt alle knäök diech pieng bis óp d’r knaok
En veuls te dat-s te jeweun óp knappe sjtees.
’t Weëd diech nit jevroagd wievöal dat-s te verdrage kans
Doa kunt jeweun jiddere daag ee sjupje bij.

April 2021

Lanksaam mar zicher weëd alles normaal:
‘t jekke, ‘t komiesje, ‘t verkieëde, ‘t sjleëte.
Joa, joa, vier jeleuve ‘t allemoal waal
en blieve óp ózze eje wèg, d’r reëte.

Vier houwe jet mit d’r kop mit jidder nuits
en junt wieër mit de zaache die vier al dónge.
Den mit d’r miensj, dat is ummer jet jeluits:
deë endert pas went e weëd jetswónge.

In ós zelver zitst al dat komiesjes óch
en al dat verkieëde, sjleëte en jekke,
‘t Weëd misjien tsiet dat vier doavan effe sjrekke.

Dan kanne vier ós noa die dekke sjtrekke
en broeche ós nit mieë zelver tse wekke,
Joa, vier zunt zelver al komiesj jenóg.

Februari 2021

Vuur d’r Wim Kuipers en zie 10 joar aod Veldgewas

Ach Wim, wie döks han iech diech jezaad
Dat rauwele oes ing flesj wien ziech nit loeënt.
Mar ’t hat ós al mit al inne hoof jebraad
Van de sjproach die nog ummer in ós hats woeënt.

Jister nog has te ’t ópnui bij miech aajekaat,
Zouw ’t dat d’r vraos van ’t plat jet toeënt?
Noe zaan, ierlieg, wie döks hat vier ’t mitjemaad
Dat inne pollietieker ziech ópins jet mene moeënt?

Alzo, nè, Wim, zoeë lang wie vier sjpas draa hant
Woarum zouwe vier dan mit sjrieve sjtoppe?
Vier zelver zunt nog lang nit noa de knoppe.
Vier wisse ós platte sjtukker zunt jing sjand,
Vier zunt óp ózze lieteratoerhimmel aajeland
En jinne deë ós doa vanaaf kan kloppe.

d’r Paul
Februari 2021

Huur iech doa die idiote alwerm protestere?
Sjraie al hön domheet zoeë mar óppen sjtroas?
Zien iech ze doa werm oane maska marsjere
En sjpille vuur d’r vieres effe tsinterkloas?

Darf iech ze allemoale óp inne jroeëse hoof kere,
Óch al haode zie mit jinne rechnoeng of moas?
Kanne ze dön in jidder jeval van d’r tillevies were,
Iech krien van dön ummer ing uvvervol bloas!

Wen iech wus dat hu d’r letste daag va mie leëve woar,
Dan huet iech jing waarsjauwoeng en zeug iech jee jevoar,
Dan leus iech d’r lieëwerik orrentlieg fleute!

Iech hof evver sjtiekem óp nog drissieg joar
En veul miech lever e paar wèche tsemlieg kleute,
Dan dat iech nuedieg e paar jlazer in de wieëtsjaf mós meute!

November 2020

Hat uur deë app óp une tillefoon jezatse?
Natuurlieg wool iech wisse wie dat jong.
Wool iech noa d’r appstore sjtatse
Wós iech janit mieë of deë ’t wal dong.
Iech moeët miech effe ater de oere kratse
En vlókket tsieg moal va hore dink en hore sjong
En an d’r sjloes koeët iech bauw platse,

Den roan ins wat doa oesendlieg jesjrève sjtong?
Miene tillefoon is tse aod vuur d’r corona-app,
Iech vólt miech effe inne domme dep,
Wie kom iech hei zoeë vies óp d’r kaffe!
Went ze al wille dat iech miech coronavrij rep
En miech los controlere bij al mieng sjtep,
Evver iech wiejer inne nuie tillefoon aa tse sjaffe.

November 2020

In de tsiedónk sjteet nit wat iech leëze wil,
óp d’r tillevies is nuus wat miech jevilt,
van d’r polletiek weëd iech jemenlieg jans sjtil,
óp d’r radio nit mieng moeziek sjpilt.

Minnieg bóch zeët miech nuus mieë.
‘t mieëtste van Facebook is jroeëse kui,
twitter is ejelieg ee bies-je zielieg zieë.
van e-mail weëd miech dök de milch sjui.

Wils te wirklieg jet va vrunksjaf,
wils te kalle mit vräud en laidensjaf,
wils te kóntak mit lu trotsdeem?

Dan bliet alling nog mar de wieëtsjaf
en de jouw sjtoeb bij miech heem,
de res, ierlieg woar, is auwe leem.

Juni 2020

Iech bak diech inne vlaam jans rónk
mit lekker zusse proeme,
deë is lekker én janit ónjezónk,
alling went bije drumhin zoeme.

Jinne sjlagroom, jinne tsoeker dróp,
jans poer herlieg jenisse,
Doe maats d’r mónk wagewied óp,
en dees ‘m in jenós werm sjlisse.

Iech puutsj diene proememónk,
zoejaar de jrumele zunt lekker,
ja, zoeë jeet dat bij d’r bekker.

Van deë vlaam sjleet doa ing vónk
en maat ós tswantsieg joare jónk,
van die proeme weëde vier ummer jekker.

Juni 2020

Iech bin nit vuur sjtried maache,
vuur noeëts mieë mitee kalle
en ziems en krach en zoeng zaache
die diech joare blieve lestieg valle.

Iech bin nit vuur joedasse en tsenke
mit sjtich ónger wasser en aasjtoeëse,
ater d’r ruk noadoeë mit ‘t henke,
sjleddere uvver de klinge en de jroeëse.

Iech bin nit vuur ónjóds wunsje en wus kieke,
mit jif in ‘t hats en haas in d’r kop,
dat maat ‘t lestieg richtieg tse tieke

en huet óch in d’r sjlof nit óp.
Iech bin vuur ‘t kliere van ‘t jemuud
in inne laach van ing firsje buut.

Juni 2020

Doe móts mar jraad noen e kinke krieje,
Dat zunt doch sjwoar en duuster tsiete,
Uvver ee dink broechs te diech nit tse sjtrieje:
D’r naam dem ze óp ’t sjildje kniete.

Jraad noen wie vier ónger d’r vieres lieje
Is deë nit alling mieë vuur de elite,
Doe huets ‘m óch an alle zieje,
Zoeë zunt noe eemoal ós ziete.

Corona, kink, woarum loesters te nit?
Corona, mit diech maat me jet mit!
Kiek, ’t Corona maat ziene ieësjte sjrit!

Zoeë leef kinke zörgt vuur loeter vrid,
Jewis móst uur ’t kink Corona neume,
De verwunsjkate zalle erinner sjtreume!

Mei 2020

Jouw wöad jeëve, inne jode road,
Dunt vier mit eje versjtank en eje wisse,
En d’r miene, noe weëd nit koad,
Is dat v’r effe dure en vinstere sjlisse.

Vier hant kontak van ing anger tsoat,
Elektroniesj kanne vier vanee jenisse,
En doa bliet ós nog ’t jesjrève woad,
Doamit kan iech diech uvverjisse.

Maach de oge tsouw en dink an sjun zaache,
An leef lu in de jekste zietewatsiejoeëne,
De sjiekste dreume zalle uvver ós waache.

Ejaal wie sjwaach, vier zunt nit de sjwaache,
Ós jeet ’t jraad wie anger miljoeëne,
Paas óp de sjwaache die neëver diech woeëne!

Mei 2020

Angerhaove meter, huur iech de janse tsiet,
Dan zouw me Corona nit kanne vange,
Jans misjien dat e in de kleier bliet
Of angesj in de bótter jeet hange.

Angerhaove meter en e mónkkepje nog,
Iech bin al noa de appetieëk jange,
Zoeët in d’r bouwmaat noa lasjbrille óch
En jet langaafsjtankstsange!

Angerhaove meter, iech kan sjleët roane,
Iech broech inne leësbril, iech kan nit oane,
Alzo blief iech mar jeweun binne.

Zoeë lang wie iech miech kan entzinne
Woar miensjlieje kontak noeëts verboane,
allling sjtreng Moslims wole doa nit aa bejinne!

Mei 2020

Maach de duur óp, jank óp d’r balkong,
Zoeë um ’n oer of ach vanoavend,
Jef ze applaus, sjik ze inne radong,
Róf alaaf als wuur ’t vasteloavend.

Ze tseje deë vieres vies de tsong,
Ze blieve doa vuur ós vöal beloavend,
Sjrief e keëtje an ing ballong,
Zunt ze ins mui, kiek nit besjtroavend.

Dat vier óp uuch rechene, uuch vertrouwe,
Uur zut de richtieje, uur zut de jouwe,
Dat klatsje is nuus vuur wat uur näu dut.

Uur zut de lu woa vier óp bouwe,
Vier danke uuch went uur werm jut,
Dat uur doa vuur ós doch sjtut.

April 2020

Noe kómme al die jekke bij d’r auwe poef
En jelde hön ziene hasj nog in d’r waan,
Doa vleiet zoejaar van de pos ing doef
Mit e uns-je van d’r sjterkste Afgaan.

D’r inne weëd rui-ieg van jet sjnoef,
D’r angere van jleës-je wasser oes d’r kraan,
Inne dreide hult ’t lever óp d’r zoef,
Inne veerde sjoebt van auw banaan.

Ejalieg wat ’t vuur diech deet,
Bezörg inne angere doamit jee leed,
Hod aafsjtank, zoejaar in diene sjlof.

Bel d’r hasj-uber went ’t nit angesj jeet,
Evver zörg ummer vuur jenóg frisje lóf,
Jef d’r vieres jing inkel meujeliegheet!

April 2020

Diene kop vol sjwees, d’r fieëber brank,
Doe hauwts sjtriet mit die eje lief,
Diene oam woar kót, ’t hóste lank,
D’r vieres maachet diene jrif jans sjtief.

En iech zoos doa mar en hool dieng hank,
Va zörg woeët iech vuur ’t jekkes rief,
Iech oos nuus mieë, hauw de nerve blank,
Iech beënet mar als tsietverdrief.

En de naat jong uvver en d’r daag ópnui,
Boese sjtong de natoer in blui
En de miensje binne dong alles wieë.

Doe sjtriejets wieër, mar woeëts nit mui,
Iech woar zoeë vroeë bij diech tse zieë,
Den oane diech bin iech haof zoeë vrieë.

April 2020

Vier zalle alzo allemoal effe krank mósse viere,
Doarum weëd ’t óch vieres jeneumd,
Wirke darve vier óp anger kiere
Went vier werm noa ‘t wirkes zunt jesjtreumd.

Wirke is evver jet vuur de sjtom biere,
Vier hant lang van ing meujeliegheet jedreumd
Um ieëwieg voelentse tse liere,
Mar dat is ós besjtimd nit jejund.

Doeme drieëne en d’r hoespoets hónged moal,
Ach wat zal ’t bij ós lekker ruuche en blinke.
Zoeë haode vier wal e joar lank poal.

Mar jinne van ós hat inne doem va sjtoal,
Vrug of sjpieë zal ’t bij ós inzinke
Den ’t is nuus oane jezelfsjaf ee tse drinke.

April 2020

En de leefde dan, de leefde, mie leef,
Vier kroefe in sjleëte tsiet nog kótter bijee,
Dreume van ing hoeëgtsiet mit wies kleed en sjleef
En vier als peersje weëde nog mieë ee.

Joa, de leefde, miene leefste, mie leef,
Vier hange van verlange nog fester anee,
D’r hoeszeëje, ach, noen kiek ins wie sjeef,
Mar de leefde, mie leef, hult ós óp de bee.

En jewis, miene leve, jewis en joa joa,
Beloaf iech in krankheet óch bij diech tse sjtoa,
Ejalieg wat, iech blief in ós jeleuve.

Joa, miene leve, ós fes is endlieg doa,
Los ós van de leefde de zussiegheet preuve,
Woa-ts te óch jees, iech kom diech aternoa.

April 2020

D’r kampioen is hu werm in de bus jevalle.
Wie wieër de reze wie sjunner de bilder,
En noen wie ze uvver ’t sjlisse van alles kalle,
Dreum iech van de exotica nog wilder.

Iech zien miech d’r reem werm vassjnalle,
Boese moalt d’r Van Gogh de sjilder,
Paradiezer um diech in tse verknalle,
En doa broest d’r Corona tsing moal milder.

Bloos bij dreume zal ’t blieve,
Dan kans te alles nog ins uvverdrieve,
Exotiesj is van olala en hoelala.

Weëd iech wakker, zien iech d’r sja,
Ach kampioen, noe jef ’t draa,
Zoeë weëd iech kampioen in sjrieve.

April 2020

Vier haode ós allemoal jet ater de hank,
Ejalieg wat vuur roadsjleëg ze óch jeëve,
’t rejeert nit ummer ós nutter versjtank,
En ós jeveul is döks uvverdreëve.

Mar kiek ins bij diech óp d’r jank,
Blief bij jinne tse lang kleëve,
Hod in jodsnaam jouwe aafsjtank,
En deel wat ze has um tse uvverleëve.

Angs is vuur jinne inne jouwe kammeraad,
Hod vuur alles doch nog jouwe mód,
’t sjiengt e lempje in ós aller naat.

’t Doert flaich lang, lever nog kót,
Tsezame zunt vier tse jans jet in sjtaat,
En verjès nit: ’t Kunt wal jód!

Maart 2020

En de jesjefter drieënete doch al nit jód,
Zoene vieres jieëft ze döks d’r letste sjlaag.
Ze haode trotsdeem nog jouwe mód,
En hoffe jauw óp besser daag.

Ze kómme tse lank tse vöal kónde tse kót
En verlizze binnekóts nog kop en kraag,
Ze kieke noen al noa d’r boam van d’r pot
En sjisse nuus óp mit jekuum of jeklaag.

Inne webshop kan e deel van e antwoad zieë
Of aafhoal- en bringservice vuur ’t èse!
Zoeë broeche vier winniegstens jinne honger tse lieje.

Los ós óch de jesjefslu nit verjèse,
Ze weëde noen doch ’t sjlimste jebèse.
Besjtel lokaal of ’t is vuur dön tse sjpieë.

Maart 2020

Jiddere daag sjtunt ze vuur ós jereed,
jeëve al hön krefte vuur ’t behaod,
um tse zörje dat nuus sjtil sjteet
junt ze drópoes en blieve ieskaod.

Wie ’t hön zelver an de litsj jeet,
Vier klatsje um ach oer wal an duur,
Zie kieke boese noa ’t sjlimste leed,
Wieër alsof ’t mar normaal wuur.

Wie ze sjneure in hön plestiek kleed,
Wie ze sjwese in ’t ónjewisse werk,
Wie ze dunt alsof ’t hön nuus deet,
Hoffentlieg zunt ze wirklieg óch zoeë sjterk.

Danke, danke, danke, wat kan me wieër nog zage
An lu die ummer nog hön leëve wage.

Maart 2020

Ruum d’r zölder noen ins endlieg óp,
Doa likt ezoeë vöal auwe prul,
Noa jet angesj sjteet ós nit d’r kop,
Vul d’r daag mit lieëte flauwekul.

Leës ins endlieg dat jans dik bóch,
Dat likt al zoeë lang óp de kommoeëd,
Doe has doch tsiet, mieë wie jenóg,
Weë jet sjpaart, hat ’t in dizze noeëd.

Dink ins endlieg uvver die leëve noa,
Is alles wat-s te bis, wat-s doe wils zieë?
Besjtim noen, wie-ts te nurjens hin kans joa,
Wat in ’t leëve wils doe nog mieë?

Reeg diech nit óp, jef jinne de sjood,
Vier zitse allemoal in denemlieje boot.

Maart 2020

Al inne vieres jezieë? Vuur miech hant ze floep,
Die drieëne ziech um went ze miech zient,
Den iech jon hön noa bis heem óp d’r sjtoep
En dan han iech ze bij d’r kraag en an de biend.

Al inne vieres jezieë? ’t Is inne vieze kloeb,
Woavan dat die doch al die mitjlieder krient?
Iech sjrief ze aaf mit inne kliek óp d’r knoep
En maach dan flot dat iech versjwient.

’t Is jet sjaad dat ’t noe vrugjoar is,
Angesj kuete vier e winktersjlöfje maache,
Joa, los ós bloos um de jekheet laache.

Went ’t allemoal óch mar haof woar is,
Dan mieë wie de helf va Kirchroa in jevoar is,
Dat zunt jajing loestieje zaache.

Maart 2020

Doe bis wied voet, mar óch kótbij,
Ós jedanke uvverkwere alle aafsjteng
Doe bis wied voet, mar óch nog hei,
In jidder jeval bis doe nit alling.

En al sjtees te doa mit heng en vus jebónge,
En al is ’t lestieg tse zage wat-s te wils,
Wees dat e lidje vuur diech sjtil weëd jezónge
Went-s te in angs dieng oge jesjlaose hils.

En manana, d’r daag va mörje
Ziet alles besjtimd jans angesj oes.
En óngertusje dele vier dieng zörje,
Tsezame kómme vier wie dan óch doch droes.

Maart 2020

Vuur d’r Roel

Ach, wat zouw me zage? Iech han de kneuf al aaf
en dat noa inne oavend e bies-je lauw viere?
Iech jedrag miech ‘t janse joar al sjnak en braaf,
darf iech noen de vasteloavend óch al nit mieë iere?

De moeziek, mie leef, ‘t is ee en al knoerhel jepaaf,
dat is ing tortoer vuur mieng verfainde hiere,
‘t jehoeps, jing anoeng of iech noen jet nuits verklaaf,
‘t is nit mieë wie ‘t aasjpanne van uvversjpanne sjpiere.

‘t Jezoef, me muet ja dinke die zunt wirklieg versjlaaf,
ze vertselle mit volle kop alles wal vunnef kiere,
de kleiaasj is jet wat iech nog nit van d’r drek ópraaf,
mar flaich mós iech nog jet va moeëde liere.

Wat bliet dan uvver, woamit kan iech uuch nog veriere?
Alaaf, nuus angesj wie alaaf, dreifach kreftieg alaaf!

Februari 2020

Vuurduursjlussel

Deh da, zaan, woa jeet ‘t hin?
Iech bin d’r wèg e bies-je kwiet.
Nè, janit dat iech e bies-je aajesjaose bin,
mar iech wees wal nit jenauw de tsiet.

Deh da, zaan, wie sjriefs doe diech dan?
Iech jeleuf iech bin in d’r verkieëde tsóg.
Iech hof dat iech nog inne vuurduursjlussel han,
angesj bletsjt d’r hónk óch nog!

Deh dan, zaan, ach leve lampepoal,
wie lang sjtees te al tse wade?
Jees te mit in ‘t pierebadje bade?

Ach jee, doe bis inne miensj va sjtoal,
óngersjteunets miech al doezend moal,
dan kan doezend en ee diech óch nit sjade!

Februari 2020

Urjens

Urjens sjteet ing moas, doa jeleuf iech in,
die ós allemoal de lengde hat jenoame,
die wees jenauw wie jroeës iech bin,
wie wiechtieg mie kloemele en kroame.

Urjens is ing woag mit inne nommer drin,
die wees wie wied iech bin jekoame
in ‘t zukke noa d’r sjwoardere zin
van mie helle, riengele en oame.

Urjens sjteet ing oer mit inne dikke pin,
d’r wiezer jeet nit uvver de sjroame,
doch leuft e flot en nog flotter d’rhin,
bauw is e an de tswelf aajekoame.

De moas kan iech flaich rekke, de woag bedreie,
de oer evver, die mós iech vertseie.

Februari 2020

Deh dah

Doa likt troeës in d’r jedanke dat ‘t endlieg is,
d’r sjloespoenkt darf óch drei poenkte han…
mar vuur d’r miensj deë ummer engslieg is,
kunt dan óch inne sjloes an ziene angs.

Dink dan dat de pieng óch verjenglieg is,
dat ‘t leed besjteet mar óch verjoa kan,
zuet ins deep oane dat ‘t pienglieg is,
dan doert d’r honger nit ‘t langs.

Ejentlieg is wat ónversjtendlieg is,
dat de leefde inne sjloes hat dan,
dat dat zoejaar zier warsjienglieg is,
d’r jroeëse nuuks kriet ing jroeëse sjangs.

Verjès dat ‘t in de keer sjreklieg is,
den doa likt troeës in d’r jedanke dat ‘t endlieg is.

Januari 2020

Noen zieg ins ierlieg.
Wents te die leëve zouwts mósse be-oerdele,
wat vuur punt zouw ‘t dan krieje?
Dink draa: ierlieg zieë.

Mie leef, wat has te feëlere jemaad,
mit roeë döks óngersjtreefd
en noaderhanks wóts te dat ‘t verkieëd woar.
Vuur mennieg exame woar ‘t onvoldoende.

Jeluklieg has te evver óch jet besjtange,
kans e diploma sjtoots an de moer hange
en mene doe häuts sjwoar d’rvuur jebuffeld.
Sjlauwer bis te evver nit d’rvan woeëde.

Alzo, wents te jans ierlieg bis,
zouwts te diech dan zelver ing zes wage tse jeëve?

Mei 2019

Iech bin vuur kloar sjproach, zage woa ‘t óp sjteet,
zoeë wie ‘t bis noen woar, wail ‘t doch ‘t flotste jeet,
mit ‘t jruie van de joare, weëd mieng sjproach krommer,
of iech sjwieg al jans en dóch iech jeweun jet dommer.

Iech kiek noa d’r miensj noe en wat ‘t mit ‘m deet,
de mieëtste zunt doch kliensj zoe en jinne nog versjteet
wat d’r angere hem wil zage, drum hod iech ‘t óp sjwieje,
of sjrief iech wöad in rouw, dan kan jinne doa aa lieje.

Dieng sjouwere zunt sjmaal, d’r rugkesjtrank sjwaach,
Dieng menoeng is ejaal of ing al oes-jemade zaach,
Doe leufs woa alle angere hin lofe,
doe zeës d’r kal dem alle angere al verkofe.

Iech bin vuur duudliegheet, al is nit al sjwats wies,
iech bin vuur zachliegheet en dat hat ziene pries,
iech kroog d’r wink va vure en dat loos duudliegheet vervluje,
en noen bin iech sjtil, den zoeë broech iech nit tse luje.

En weë wees mós iech óch sjwieje óp papier,
en weë wees bring iech ‘t zoeë óch nog wieër.

Mei 2019

Miene kop sjteet in blui, jeleuf iech,
‘t kroefe wil jedanke droes,
en alles liecht jans nui, jeleuf iech,
zoeë zoog de welt nog nie oes.
Alles frisje klure mit toepe dróp,
alles freulieje toeëne, eraaf, eróp.
Noe kiek, iech sjton in blui, jeleuf iech,
en iech wil de janse tsiet eroes.

Wie inne auwe boom mit de betste zin,
iech jrui an alle ekke.
Doa wieëst zoejaar e nès, mit vuejel drin,
die wirke draa wie jekke,
d’r mai is óngerweëgs, de aier óch,
die dunt nit alling an zinge,
wie sjun ‘t vrugjoar weëd, e bilderbóch
dat iech diech hu jon bringe.

Zoeë jroeës is de natoer, vöal jroeëser nog,
ze bliet mar loeter wase.
noe kiek miech ins sjtoa, joa, iech waas óch,
hol mar flot jet vaze.
d’r mai is óngerweëgs, óch in mie hats,
iech sjton ja bauw óp sjpringe.
wie sjun dis vrugjoar weëd, kniep in mieng bats,
weë wees wat-s doe zals vinge!

‘t Leëve sjproest eroes an alle zieje,
en ver róffe jans versjtaund: auwieë.

Mei 2019

Sjpieël jet, vermaach diech, weë sjpieëlt hat zin d’rin,
freutel jet, kloemel jet, probeer ins jet oes,
zieg waal wie wied dat-s te kuns en wat ‘t weëd,
bouw mit de losheet va zank en wasser.

De wiechtieje lesse van de sjpas blieve hange,
de sjwoar sjleëg bis te mörje al verjèse
en noen doek diech nit, jank reët óp
en loof in ‘t vol lit in de erm van wat kómme jeet.

Flatsj roetsjs te oes, liks te plat óp ‘t jezich
en kans jeluklieg um diech zelver laache,
wat uvver is, is misjien wal klinger, mar ronger,
en lanksaam jruit ‘t bis jroeëser wie ‘t woar.

Sjpieël jet, maach jet kapot, kleëf jet,
jef ‘t wieër, deel ‘t oes, vererf ‘t.

2017

Sjtong iech tse buttele in d’r jaad
treën de sjup deep in jen eëd,
tref iech óp jet hels en dui doch durch.
Knak zeët de sjup,
en zelver lik iech doa mit inne paaf.
Dan kunt e ónsjuldieg molleköpje oes ‘t laoch
en kruuft a laachens an miech vuurbij.
Dat woar nog ins jlad d’rneëver jange,
zeët e en iech klop d’r drek va miech aaf.
De natoer is sjterker wie miech.

Oktober 2016

Ejaal wie jód dat-s te bis,
Doa jieëft ’t ummer inne bessere,
Inne deë boaver diech sjteet,
Wail e mit mieë uvvertsujoeng
Mit mieë jeveul of mieë kraf
Jenauw dat zage wil.

Ejaal wie sjleët dat-s te bis,
Doa is ummer inne sjleëtere
Inne deë wied ónge sjteet
En nit ins wees
Dat e janit deper kan
En nuus tse vertselle hat.

Ejaal wie middelmöasieg dat-s te bis,
Jenauw doa sjtees te alling,
Doe bis d’r könnek, d’r instiegste
Deë zoeë middelmöasieg
Ing sjtem hat krèje
En weëd jehoeëd.
Wat-s te middelmöasieg zeës,
Weëd uvvermieësieg beloesterd.
De res verjeet.

Maart 2016

Iech zoog de noabesje kalle mit de noabesje mit d’r hónk. Die joenket.
De ing laat inne erm uvver de sjouwer van de anger. ‘Vannaat um haover drei,’
hoeët iech heur zage.

Iech noom aa dat ’t d’r man woar, den d’r hónk sjtong neëver heur mit
de tsong oes d’r mónk en roepet an de lieng. Deë wool wieër.

Iech sjlikket, noom deep lóf en sjneuret d’rlangs, al kieket iech ze alletswai
durchdringlieg aa, in de hofnoeng dat ze sjnappete dat iech nit wool sjture.
Mar ejentlieg sjneuret iech wie jiddere mörje mieng vunnef kilometer.
Ze kiekete miech nit aa.

De nieëkste röngde lofet inne angere noaber neëver heur. Inne mit inne
jroeëse dog neëver ziech, deë heure hónk in inne sjloek koeët voetmóffele,
mar ze sjpieëlete alling jet mitee. Zie joenket nit mieë, iech hoeët óch nit
wie ’t wieër jelofe woar aafjelofe naat.

In de letste röngde sjnappet iech dat ’t jeluklieg nit uvver d’r man jong,
mar uvver de pappejai, die inins van d’r sjtok jevalle woar oane va tse vure
nog ing letste kier ‘vrech jónk’ tse róffe. Den dat koeët e zage.

Doe jong iech al jet lieëter óp heem aa, in de wissensjaf dat iech de noabesje
nog nit in ’t allerjruetste leed in d’r sjtich jelosse hauw.

Maart 2016

mósse jebroeche.

Wie wied wil iech ‘t losse kómme?
Wie wied wil iech zelver joa?
Wienieë zal iech aavange
deë domme doeë sjtee
mit lief en zieël tse besjerme?
En iech wees dat iech mit dat mets
óp deë sjtee in mie hats
inne vette depe sjtreef han jezatsd.
En iech blief jiddere daag d’r aa blouwe.

Maart 2016

Iech bin nit ummer bij diech,
mar iech bin waal ummer doa,
en al bis te noen ónjeluklieg,
iech wees dat ‘t besser zal joa.

Iech han nit alle wiesheet,
mar hod vertrouwe in lu wie diech,
en went ‘t noen nit jód d’rvuur sjteet,
‘t kunt doch wal in oader jeliech.

‘t Leëve is ee koenswerk,
vier zunt de kuunsler van jiddere daag,
Vier riengele döks hel en sjterk,

en verwirke sjlaag óp sjlaag.
Mar de koens, ‘t is zoeng sjun zaach
die vier maache bis in de zerk.

Augustus 2012

Kiek ins hei die rungde rónk

En sjtaun va wat-s te zies
Zoeëvöal nit jewoeëde
Zoeëvöal nit jedoa
Zoeëvöal moal sjaad jezaad
En doch jeweun wieër jange
Jode berje zunt blieve sjtoa
Ainmalieg doezendmoal verjaese
Kraf is kraf blaeve
Mar sjteet doa ónjebroechd
Heng die kanne aapakke
Verbórje in bóksetaesje
Bee die kanne drage
Ligke voel umhoeëg
Rugkesjtreng die reët kuete blieve
Sjtunt króm van voele sjwees
Kiek ins hei die rungde rónk
En sjtaun va wat-s te zies
Wie d’r dokter dreumer is
Wie d’r wuler oane werk
Wie d’r sjlauwe mui is woeëde
En d’r domme jroeës en sjterk
Wie is ’t leëve uvver dis rungde jewalsd
En hat wat rónk is, bónk is, vónk is
Platjehouwe wie ee dubbeltje
Dat nit mieë is.
Kiek ins hei die rungde rónk
En veul wat zie noe veule
Wat sjun dat vier bijee noe zunt
Wat jód um tse kanne kieke
Den piengliejer dan hei tse zieë
Is nit mieë hei tse zieë
Dan in ós ermzieëlieje jedechnies
Van wits te nog, doa woar ins
En iech kan miech nog entzinne

Kiek ins hei de rungde rónk
Noen los ós nog jet blieve.
Mörje is inne angere daag.
Joa, los ós uvverdrieve.

Oktober 2011

Van wits te nog, doa woar ins
En iech kan miech nog entzinne

Kiek ins hei de rungde rónk
Noen los ós nog jet blieve.
Mörje is inne angere daag.
Joa, los ós uvverdrieve.

Oktober 2011

’t Jieëft van die daag dan klapt jaresnuus
Die verjaes iech ’t lifs jans flot
En van die daag die jód junt juus
Mar die iech óch nit onthod
Is dat alzheimer al of sjtommiegheet
Of kom iech hiere tse kót?
Ee dink bliet doa ejaal watv’re daag
Neemlieg dat iech van diech hod.

Zoeë vöal dat iech
Druvver wil zinge
Zoeë vöal dat iech
Noeëts mieë sjtop
Zoeëvöal dat iech
ee laoch in loeët kan sjpringe
En noeëts mieë sjtop.

Döks bin iech voet, bin iech nit bij de mieng
En zits iech in mieng eje welt.
Zoejaar in mieng woed of in de jruetste pieng
Wees iech dat miech nuus felt.
Den urjens doa zeët ing sjtem: doe has reët
Doe has ’t ee dink dat tselt.
En dat bis doe deë in mie hats woent
Bis d’r daag dat ’t vuur miech sjelt.

Verlis iech mieng sjtem óp miene auwe daag
En kan iech alling mar kratse
Dan wits doe besjtimd al dat jekraag
Kunt ummer nog va hatse.

Maart 2011