Wido Smeets (Zuiderlucht) antwoordt Leonie Cornips (UM)

In een eerder bericht besteedden we aandacht aan de blog van Wido Smeets in Zuiderlucht ExtraTijd waarin onder meer het onderzoek van Leonie Cornips en de Limburgse taal in het algemeen op de korrel worden genomen. U kunt de tekst van die blog hier nog eens nalezen: De kwezelarij van de lage verwachtingen.

Leonie Cornips reageerde daarop door Wido Smeets te wijzen op een aantal in haar ogen onjuistheden in zijn tekst. De reactie van Leonie Cornips kunt u hier nog eens nalezen: Wat-de-lezers-van-zuiderlucht-niet-kunnen-lezen-leest-u-hier.

Naar aanleiding daarvan stuurde Wido Smeets weer onderstaande reactie waarin hij betoogt dat hij verkeerd of op zijn minst onvolledig geciteerd is en geeft hij ook de redactie van deze website een veeg uit de pan met een zelfde verwijt.

Geachte redactie van Veldeke,

Een vriend wees me op het stuk onder de titel Wat de lezers van Zuiderlucht niet kunnen lezen, leest u hier op Veldeke.net en wil daar graag op reageren. Met uw welnemen doe ik dat puntsgewijs.

  • U verwijst naar mijn ‘redactioneel commentaar van het culturele blad Zuiderlucht’. Dat is onjuist. De gewraakte tekst is een blog in het online magazine ZL ExtraTijd.
  • U schrijft  ‘De werkzaamheden van hoogleraar Limburgse taal Leonie Cornips worden en passant weggezet als vallend “onder het mom van wetenschap.” Het ware handiger geweest ook de context te citeren. Er staat: ‘Het is de provincie Limburg. Die heeft jaren geleden gezorgd voor een budget dat een hoogleraar toestaat onder het mom van wetenschap – er wordt aanhoudend gewapperd met onderzoeken – dialectpromotie te bedrijven.’
  • U schrijft dat het Zuiderlucht (nogmaals, dat moet zijn: ZL ExtraTijd, ws) ontbreekt aan de coulance om een reactie van Leonie Cornips plaats te maken. Dat is onjuist. Ingezonden stukken zijn welkom bij ons, dat heb ik haar ook gemaild, mits ze zich houden aan de feiten. En dat doet Leonie Cornips niet in haar reactie. Ze verdraait mijn woorden. Dit is wat ik haar schreef, op 18 mei om 12.16 uur:

Beste Leonie,

Terugkerend op uw reactie, het volgende, puntsgewijs.

  1. U schrijft:   ‘Smeets schrijft dat de provincie Limburg de leerstoel Taalcultuur in Limburg financiert.’ Dat is incorrect. Het woord ‘financiert’ komt niet voor in mijn blog. Wat er, inclusief de niet onbelangrijke context, wél staat: ‘Het is geen oudtestamentische God die het speculeren over deze Babylonische spraakverwarring faciliteert. Het is de provincie Limburg. Die heeft jaren geleden gezorgd voor een budget dat een hoogleraar toestaat onder het mom van wetenschap – er wordt aanhoudend gewapperd met onderzoeken – dialectpromotie te bedrijven.’
  2. Ik zat ernaast: de wet staat onderwijs in niet-standaardtaal inderdaad toe. Dat valt zeer te betreuren in een samenleving die steeds meer etniciteiten en talen omvat, hetgeen integratie door het gebruik van een standaardtaal alleen maar belangrijker maakt. Dialect op school werkt mijns inziens segregatie en ongelijkheid in de hand.
  3. U schrijft:  ‘Ten slotte beweert Smeets dat de provincie Limburg onderzoek naar het dialect/Limburgs financiert’. U leest wat er niet staat. Nogmaals: het woord ‘financiert’ komt in mijn stukje niet voor. Zie boven. Ik gebruik het woord faciliteert. Dat betekent, zoals u weet, iets anders. De provincie Limburg doet zo lang ik me herinner niet anders dan het debat over dialect faciliteren. Het is een van de pijlers onder haar identiteitspolitiek.
  4. U schrijft: ‘Naar aanleiding van de kritiek van Leonie Cornips – maar zonder daarnaar te verwijzen – heeft Wido Smeets de foutieve aannames in zijn column inmiddels gecorrigeerd. Opmerkelijk!’ Ook dit is onjuist. Ik zat er in mijn blog naast inzake het gebruik van niet-standaardtaal in het onderwijs, en heb dat in mijn mail aan haar erkend, zie hierboven onder punt 2. Vervolgens heb ik die fout hersteld in mijn blog. Dat is is niet ‘opmerkelijk’, zoals u schrijft, maar gangbaar in online publicaties.

Ten slotte: wat me nog het meeste opvalt aan deze ‘polemiek’, is dat Leonie Cornips nergens inhoudelijk reageert op mijn belangrijkste bezwaar: dat ze onder het mom van wetenschap dialectpromotie bedrijft. Een wetenschapper wordt geacht neutraliteit en objectiviteit na te streven. .

In de verwachting dat u deze reactie publiceert,

Met vriendelijke groet,

Wido Smeets
hoofdredacteur

Naschrift van de redactie:
Wat betreft de slordige vermelding van de oorsprong van de tekst van Wido Smeets erkennen wij schuld: de bewuste tekst stond niet in een redactioneel commentaar maar in een blog en niet in Zuiderlucht maar in Zuiderlucht ExtraTijd. Waarvoor onze excuses. Dat geldt niet voor het onder punt 4 vermelde want als we op dezelfde manier gehandeld hadden als wat volgens Wido Smeets gangbaar is bij online publicaties dan hadden we de tekst op onze website gecorrigeerd zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.

De redactie betreurt het overigens dat dit dispuut is ontaard in gevit over wie wat nu precies geschreven of bedoeld heeft. Dat doet ons inziens geen recht aan het belang van het onderwerp waar het allemaal om begonnen is: het belang en de waarde van de Limburgse taal. Een taal die door Wido Smeets als “brabbeltaal” wordt afgedaan.

Het verheugt ons dan ook dat er inmiddels een meer inhoudelijke reactie is gepubliceerd van Leonie Cornips en Esther van Loo, een reactie die bovendien mede ondertekend is door een keur van taalkundigen en andere betrokkenen bij de Limburgse taal. U kunt er hier meer over lezen.